Visualiseren van strategie-executie?

OF

Voorspelbaarheid executie vergroten met DATA ?


Beide nodig?

Wij bieden beide!


info@solutionsonthebeach.nl

Why

WAT IS JOUW BEELD?
Bij het bepalen en uitvoeren van je strategie is het van belang dat er eenzelfde BEELD is van de toekomst.

Zonder hetzelfde BEELD is er geen gezamenlijke weg mogelijk.

“Veranderingen willen duurzaam zijn, als eb en vloed. Eerst het schuren van water en zand, dan het mengen en het vinden van de nieuwe stroom.”

Wij creëren dat uniforme beeld met jullie. Onder de paraplu van dynamische besluitvorming”.

How

We hanteren een stappenplan met onze visualisatie APP. Dat stappenplan is een CASCADE die start met de businessdoelen, daarna de mogelijke scenario’s en onzekerheden (risicomanagement) en projecten en portfolio. De samenhang dus.

In het executieplan gaan we de gezamenlijke veranderinspanning in beeld brengen (portfolio) en ook de costs/benefits van risicomitigatie.

Waarderen en de beeldvorming vindt plaats door de hele organisatie. Waarderen en evalueren leidt immers tot leren hoe we met scenario’s en risico’s moeten omgaan in de toekomst.

What

Three lines of Defense? Dan ook three lines in de executie van strategie en risicomanagement!

We definiëren workshops waarin we verschillende stakeholders onderdelen binnen die executie laten benoemen en laten deze waarderen. Eerst individueel, dan pas kijken naar het gezamenlijke resultaat.

Dat leidt tot eenzelfde begrip van de definitie, dat leidt tot consensus en JA(!) dat leidt tot verschillen in inzicht en discussie.

STRATEGISCHE DOELEN
RISK MANAGEMENT
PORTFOLIO OF CHANGE
ROADMAP en KANBAN
STAKEHOLDERANALYSE

IF YOU CHANGE THE WAY YOU LOOK AT THINGS…...

THE THINGS YOU LOOK AT CHANGE !
LEVEL of AGREEMENT on STRATEGIC GOALS
Stacey Matrix

Strategische doelen worden “ergens” bepaald en gecommuniceerd. De makers hebben een denkproces gevolgd en communiceren de uitkomsten. Dan is het mogelijk dat degenen aan wie de uitkomst gecommuniceerd is, niet goed raad weten met WAT een doel inhoudt en HOE ze dat kunnen gaan bereiken.

Om die impasse te doorbreken is het handig om gebruik te maken van de STACEY matrix. Daarin vormen we het beeld waar we staan met ons begrip van de strategische doelen.
“WAT en HOE” dus!

If you don’t know where to go (and how), you’ll never get lost !"

DEFINE SCENARIO’s AND RISKS

Spider

STRATEGISCHE DOELEN vereisen scenario's en kennen dus ook risico’s in verschillende context. Ze kunnen strategisch, extern en operationeel zijn.

Thema’s binnen risico’s zijn van belang om te weten waar de oorzaak of waar de impact komt te liggen (Eigenaarschap en herkomst). VEILIGHEID en FINANCE zijn mooie potentieel tegenstrijdige voorbeelden. Bovendien hebben VEILIGHEIDS-risico’s mogelijke financiële impact. Maar die risico’s worden niet altijd primair waargenomen (voorbeeld!) door FINANCE.

De NABIJHEID (in dit SPIDER-diagram ( <2jaar,2-5 jaar, >5jaar) bepaalt wanneer een risico mogelijk (waarschijnlijkheid) gaat plaatsvinden. Dat zegt uiteraard nog niets over de benodigde doorlooptijd voor het mitigeren (zie portfolio)

Wanneer de deelnemers de risico’s hier hebben gewaardeerd (geplot) wordt de uitkomst automatisch vertaald naar de RISICO MATRIX (heatmap)
Daar bekijken ze hun eigen waardering en die van anderen dus vanuit een ander beeld.

Heatmap

De weergave vanuit de SPIDER (door de deelnemers aangevuld met IMPACT en WAARSCHIJNLIJKHEID) wordt hier automatisch zichtbaar gemaakt.
Doordat andere beeld worden ze zich bewust van hun eigen waardering. Tevens ontstaat automatisch de deviatie over beide assen. (X,Y).

Hier kunnen (ongelimiteerd) gegevens toegevoegd worden:

Datums, eigenaarschap, afdeling, relatie met project, relatie met strategisch doel, tegenmaatregel, calculaties……

PLAN AND MONITOR YOUR CHANGE: TOP DOWN VIEW

CHANGE PORTFOLIO en MONITOREN RISICO’s

Het monitoren van risico’s moet een gestructureerde activiteit zijn en in samenhang worden uitgevoerd.
Aanpassingen in details van strategische doelen of een andere waardering van risico’s leveren immers een wijziging op in de opvolging en monitoring.
In dit overzicht bepalen we in hoeverre activiteiten (projecten) een “strategic fit” kennen en op welke onderdelen daarvan (bv. klantwaarde, kosten, duurzaamheid…)
Tevens laat dit diagram zien wat het “risico van uitvoerbaarheid” is.
Haalbaarheid versus Ambitie.
De omvang van de cirkels wordt bepaald door het budget of het rendement (vrij invulbaar).
Het DIAGRAM wordt HANDMATIG gevuld! Schaken doen we immers op een bord van projecten. Intuïtie, de data en de afhankelijkheden bij elkaar.

GET COMMITMENT

STAKEHOLDER ANALYSE

Gedurende het hele proces hebben we te maken met STAKEHOLDERS. Tijdens de totstandkoming van de waardering van risico’s zien we gedragsverschillen in “risico mijden en risico nemen”.
We zien ook dat specifieke rollen of personen gevoelsmatig een opportunistische of beschermende/voorzichtige waardering geven.

Ook tijdens de uitvoering van de activiteiten voor mitigatie en de implementatie van tegenmaatregelen zien we verschillen. Ook zien we dat EIGENAARSCHAP verschillend wordt ingevuld.

Bewustzijn van de omgeving en hoe iedereen “in de wedstrijd zit” is van cruciaal belang voor het slagen.

Uiteraard kunnen stakeholders ook weer gekoppeld worden aan risico’s als eigenaar. Stakeholders kunnen per risico een andere houding hebben t.a.v de verschillende risico’s (power en interest). Die differentiatie kunnen we vastleggen.

VISIE en UITGANGSPUNTEN:

HET VORMGEVEN AAN VERANDERING EN VERNIEUWING GAAT BETER ALS JE EENZELFDE BEELD HEBT.

HET WAARDEREN IN EEN VISUELE OMGEVING LEIDT TOT EEN HOGER COMMITMENT.

ALS ER TOCH ONZEKERHEDEN EN VERSCHILLENDE OPVATTINGEN ZIJN IN DE EXECUTIE VAN JE STRATEGIE, MAAK ZE DAN ZICHTBAAR.

ALS WE AAN VAKANTIE, EEN BLOEM, ZONNESCHIJN, ONWEER of VRIENDEN DENKEN, ZIEN WE EEN BEELD. BIJ BINNENKOMST OP KANTOOR GRIJPEN WE NAAR DE ZEKERHEID VAN GETALLEN.

BESLUITVORMING IS EEN DYNAMISCH PROCES WAARBIJ WE ONGEWENSTE GROEPSDRUK WILLEN VOORKOMEN.

MENSEN LATEN ZICH STEEDS MEER LEIDEN DOOR INFOMATIE VAN BUITEN DE ORGANISATIE (internet, social media)

“WE CAN’T SOLVE PROBLEMS BY USING THE SAME KIND OF THINKING WHEN WE USED WHEN WE CREATED THEM”(Albert Einstein)


Van (gezamenlijk) INZICHT naar (gezamenlijk) BESLUIT: RITME


Dynamische besluitvorming: (Feiten, Doelen, Begrippen, Middelen)
Created by Solutions-On-The-Beach - Copyright 2016